Doctor Honoris Causa pentru Gabriel Gurman şi Iurie Acalovschi

Universitatea de Stat de Medicin? ?i Farmacie “Nicolae Testemi?anu” a oferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa profesorilor Gabriel Gurman ?i Iurie Acalovschi pentru aportul deosebit adus în dezvoltarea serviciului de Anesteziologie ?i Reanimatologie din Republica Moldova. La evenimentul desf??urat la 23 septembrie 2013, drug au fost prezen?i: membri ai Senatului, hospital reprezentan?ii Societ??ii de Anesteziologie ?i Reanimatologie din Republica Moldova, ?efi de catedre ?i subdiviziuni, profesori, doctoranzi, reziden?i, studen?i.

Festivitatea a fost deschis? de Ion Ababii, rectorul IP USMF “Nicolae Testemi?anu”, care a venit cu o scurt? prezentare a Profesorilor Emeri?i, vorbind despre r?d?cinile lor basarabene, dar ?i despre activit??ile în care au fost implica?i, pe o perioad? de peste dou? decenii, aici în Republica Moldova.

Serghei ?andru, ?ef catedr? Anesteziologie ?i reanimatologie nr. 1 “V. Ghereg”, a men?ionat despre rela?ia dintre Gabriel Gurman ?i regretatul Valeriu Ghereg, care au pus împreun? bazele anesteziologiei din ?ar?, iar în prezent se v?d roadele eforturilor depuse de ambii profesori. “Profesorul Gabriel Gurman, dup? p?rerea mea, este unul din cei mai mari scriitori anestezi?ti în limba român?” a mai ad?ugat Serghei ?andru. Dumnealui a ?inut s? aduc? mul?umiri Universit??ii pentru posibilitatea de a efectua cursuri de anestezie în Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medical?, inaugurat recent.

Victor Cojocaru, ?ef catedr?  Anesteziologie ?i reanimatologie nr. 2, a vorbit despre aportul adus de Iurie Acalovschi pentru societatea anestezi?tilor, cât ?i pentru întreaga ?ar?. Vorbind despre profesor, Domnia Sa a ?inut s? sublinieze: “Are o chei?? fermecat? la reziden?i, medici. Pentru ei to?i – el este o legend? vie”.

Gabriel Gurman, s-a ar?tat mândru c? are ocazia s? d?sc?leasc? pe acela?i t?râm pe care a f?cut-o ?i bunicul s?u cândva. În acest context, profesorul Gurman a ?inut s? precizeze c?: “elevii pe care i-ai l?sat în urma ta sunt cei care r?mân”.

Profesorul, remarcând progresele înregistrate pe parcursul timpului în domeniul anesteziologiei, a men?ionat: “Dac? în Universitate toate merg ca în anesteziologie ?i reanimatologie – ave?i cu ce s? v? mândri?i, domnule Rector”.

Iurie Acalovschi ?i-a exprimat gratitudinea pentru titlul onorific acordat: “M? simt onorat ?i emo?ionat, pentru c? acesta este cel mai important moment al carierei mele”. Cât despre calitatea instruirii în anesteziologie ?i reanimatologie, profesorul a men?ionat c? aceasta a atins, într-un timp foarte scurt, standardele europene.

Dragostea pentru meserie, r?d?cinile comune ?i o strâns? prietenie, sunt doar câteva dintre lucrurile care i-au adus  pe profesorii Gurman ?i Acalovschi împreun? la Chi?in?u. Personalit??i notorii, cu autoritate incontestabil? în Israel ?i România, binecunoscu?i ?i înalt aprecia?i în Moldova ?i în alte ??ri – Gabriel Gurman ?i Iurie Acalovschi, sunt dispu?i s? sus?in? ?i s? contribuie la realizarea ?i extinderea planurilor de perspectiv? în domeniile instruirii,  schimbului de profesori, studen?i ?i reziden?i,  cercet?rilor comune ?i ale altor proiecte în domeniul Anesteziei ?i Terapiei Intensive.