Proiect „Implementarea Fisei de Siguranta Chirurgicala si Pulsoximetria în spitale din RM”

Proiect „Implementarea Fisei de Siguranta Chirurgicala si Pulsoximetria în spitale din RM”

În prezent siguran?a pacientului este una din cele mai mari provocari pentru sistemele meicale în întreaga lume. Un raport din 1999, treat a ar?tat c? în SUA  anual decededz? 44000-98000 pacien?i, cheap ca urmare a lacunelor în siguran?a pacientului. (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/patientsafety.htlm).

În  2001 Institutul de Medicin? din SUA a identificat siguran?a pacientului, physician calitatea îngrijirilor medicale axate pe pacient, drept nivelul progresiv de cea mai înalt? calitate al performan?ei unui sistem medical. (Commitee on Quality of Health Care in America. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for 21st Century. Whashington DC: National Acadeny Press).

Siguran?a este fundamentul pe care este zidit  sistemul medical de înalt? calitate apoi cel axat pe pacient. În egal? m?sur? calitatea ?i siguran?a au devenit aspecte foarte importante ale sistemelor medicale moderne.

Anual, în întreaga lume sunt efectuate mai mult de 230 mln. de interven?ii chirurgicale, dintre care aproximativ în 7 mln de cazuri survin complica?ii, iar mai mult de 1 mln. de pacien?i chirurgicali decedeaz?. Astfel îmbun?t??irea siguran?ei pacien?ilor chirurgicali a devenit o problem? major? de s?n?tate public?. Recent a fost demostrat ca Fisa de Siguranta Cirurgicala conform OMS (WHO Safe Surgery Chescklist) este pe m?sur? s? diminuieze rata copmlica?iilor ?i decesolor perioperaorii în ??rile dezvoltate.

Cheklist-ul s-a dovedit a fi un “vehicol” al schimb?rilor întru amelioarea calit??ii ?i evalu?rii siguran?ei. El s-a dovedit util în ??rile atât în dezvoltate, cât ?â ?i în cele s?race, reducând mortalitatea ?i morbiditatea chirurgiical?. WHO Surgical Safety  Checklist a fost elaborat de un grup interna?ional de exper?i interdisciplinari. El con?ine 19 puncte care vor fi parcurse în trei etape: înainte de anestezie, înainte de opera?ia chirurgucale, înainteca pacientul s? p?r?seasc? sala de opera?ii.

În prezent Checklist-ul este diseminat în întreaga lime ca parte compnent? a campaniei WHO Chirurgia Sigur? Salveaz? vie?i. Scopul OMS este ca Checklist-ul s? fie folosit în fiecare spital din întreaga lume. Este demonstrat c? Checklist-ul poate s? reduc? num?rul complica?iilor chirurgicale în spitalele dotate adecvat cu puls oximetre.  Datele studiului eficientei Checklistului si pulsoximetrie din cadrul Centrului Na?ional ?tiin?ifico-Practic de Medicin? de Urgen??, Chi?in?u, Republica Moldova, care cuprind mai mult de 4000 de pcien?i, sunt foarte încurajatare cît prive?te îmbun?t??irea rezultatelor tratamentului pacien?ilor chirurgicali. (Kwok AC, Funk LM, Baltaga R, Lipsitz SR, Merry AF, Dziekan G, Ciobanu G, Berry WR, Gawande AA, Implementation of the World Health Organization surgical safety checklist, including introduction of pulse oximetry, in a resource-limited setting, Annals Of Surgery , Mar 08, 2013.)

Serviciul anestezioloic în Rpublica Moldova se confrut? cu deficien?e la copitilul dotare tehnic?, în multe cazuri unicul standart ASA de monitorizare intraanestezic? fiind prezen?a anestezistului în sala de opera?ii. În ultimii ani au fost depuse eforturi din partea guvernului ?i organiza?iilor non-guvernamentale pentru a ameliora înzestrarea tehnic? a serviciului anestezic. Astfel, în majoitatea spitalelor exit?, cel pu?in, o sal? de opera?ii înzetrat? cu puls oximetru, iar unele spitale sunt inzestrate tehnic conform standardelor acceptate international. Echipamentele din dotare sunt intens utilizat, în special pentru managementul cazurilor dificile, pacien?ilor vârstnici, ?i deci nu to?i pacien?ii vor beneficia de monitoring prin puls oximerie în sala de opera?ii.

Ministerul S?n?t??ii al Republicii Moldova ?i-a exprimat aderarea la ini?iativa WHO Cirurgia Sigur? Salveaz? vie?i. În baza recomd?rilor OMS, Ministerul S?n?t??ii a emis în 2010 o scrisoare circular?, prin care se recomanda implimentarea Safe Surgery Checklist. Drept anex?, ministerul S?n?t??ii a distribuit la toate spitalele varianta român? a checklist-ului ?i a manualului de implimentare. Au existat tentative de implimentare a checklistului în unele spitale, îns? lipsa experinen?ei, personalului calificat ?i a unor componente esen?iale a checklist-ului, precum disponibilitatea antibioticului ?i puls oximetrului în sala de opera?ii, au determinat e?ecul entativelor. Acuma sunt disponibile rezultatele studiului pilot din cadrul Centrului Na?ional ?tiin?ifico-Practic de Medicin? de Urgen??, consider?m c? acestea sunt pe m?sur? s? facilitize implimentarea checklist-ului în institu?iile medicale din Moldova. Pe lâng? implimentarea checklist-tului ?i instrumentelor complimentare va fi efectuat? analiza ?tiin?ific? a datelor colectate pre- ?i postimplimentare, pentru a fi formulate concluzii ?i recomand?ri ulterioare.

Implemantarea Safe Surgery Checklist ?i m?surilor complimentare reprezint? un pas important pentru realizarea obiectivelor declara?iei de la Helsinki cu privire la Singuran?a Pacientului, la care au aderat 40 de ??ri europene, inclusiv Societatea de Anestezie ?i Reanimatologie din Republica Moldova.  Declara?ia de la Helsinki solicit? ca p?r?ile semnatare s? promoveze siguran?a pacientului în anestezie prin implimentarea checklist-ului OMS ?i  protocoalelor adi?ionale.

Scopul proiectului este oferirea accesului la pulsoximetrie, training, ?i asisten?? în implimentarea WHO Safe Surgery Checklist deopotriv? cu elementele sale importante: fi?a de examinare preanestezic?, antibiotico-profilaxia ?i utilizarea intraoperatorie a puls oximetriei.

Obiective

 1. Implementarea Checklist-ului în spitale participante
 2. Dotarea cu echipamente necesare de pulsoximetrie pentru utilizare in salile de operatie ininstitutiile date.  Puls oximetria este cea mai costisitaore parte  component? a checklistului, necesitând echipament.  Este demonstrat c? puls oximetria poate depist? pân? la 80 la sut? din evenimentele poten?ial critice din timpul anesteziei. Puls oximetria este declarat? drept standart de monitaorizare intraoperatorie, de c?tre Societatea American? a Anesteziologilor. Suntem con?tien?i c? nu este un monitoring exhaustiv, dar este un pas fooarte important pentru îmbun?t??irea monitoringu-lui intraoperator al pacientului.

 

Participan?i la proiect si contributia lor

 1. Societatea Anesteziologie Reanimatologie din RM – implemntare si coordonare.
 2. Ministerul Sanatatii din RM – suport logistic de receptionare a echipamentului cu titlu de ajutor umanitar, promovarea proiectului in sine si a sigurantei chirurgicale la nivel national, si inrindul maselor largi prin intermediul departamentului relatii cu publicul
 1. Partenerii Internationali: Asociatia Britanica de Anestezie, Federatia Mondiala a Societatilor de Anestezie, Scoala de Sanatate Publica de la Harvard, Fundatia LIFEBOX. Donarea a 59 puls oximetre, materiale educa?ionale pentru puls oximetrie, materiale cu privire la checklist, implimenaterea checklist-ului
 2. Funda?ia Medical din Moldova. Suportul desfasurarii trainingurilor de implementare a checklistului si instruire in domeniul pulsoximetriei.
 3. CNSPMU unde este implementat checklistul si pulsoximetria – schimb de experienta, consultanta in implementarea checklistului, desfasura trainingurile personalului din institutiile participante.
 4. Institutiile participante (Institutul Oncologic, Institutul Mamei ?i Copilului, SCM  B?lti Maternitatea, SR F?le?ti, SR Glodeni, SR Rî?cani, SR ?tefan Vod?, SR Cantemir, SR Edine?, SR Leova, SCM Nr2 Arhanghel Mihail) – implementarea Checklistului de siguranta chirurgicala ca instrument obligator la fiecare interventie chirurgicala, delegarea medicilor, asistentelor medicale la CNSPMU unde vor avea loc instruirile

 

Oportunit??i legate de implemnatera proiectului

 1. Promovarea culturii siguran?ei pacientului, implimentarea Save Surgery Checklist în spitale din Republica Moldova
 2. Implimentarea fi?ei de examen preanestezic, protocolului de antibioticoprofilaxie în spitalele participante ?i utilizarea acestora în comun cu checklist-ul.
 3. Implimentarea puls oximetriei ca standard minim de monitorizare intraanestezic? ?i utilizarea acestuia împreun? cu checklist-ul.
 4. Educarea ?i training-ul în domeniul siguran?ei pacientului ?i puls oximetriei.
 5. Educarea în domeniul puls oximetriei ?i studierea impactul training-ului ?i curbei de înv??are în spitalele Republicii Moldova.