Adunarea Generală a SARRM

În aten?ia:
Medicilor anesteziologi reanimatologi

01 noiembrie 2016

Stima?i Colegi, healing

V? aducem la cuno?tin??, discount în data de 25.11.2016 orele 1400, va avea loc adunarea General? a Societ??ii de Anesteziologie ?i Reanimatologie din Republica Moldova (SARRM). ?edin?a se va desf??ura în incinta IMSP Institutului de Medicin? Urgent?, sala de conferin?e, blocul administrativ, str. Toma Ciorb? Nr.1, Chi?in?u, Republica Moldova.

Ordinea de zi:

  • Raportul de activitate al Pre?edintelul SARRM pe perioada 2012-2016
  • Raportul trezorierului SARRM pe perioada 2012-2016
  • Raportul comisiei de cenzori pe perioada 2012-2016
  • Alegerea conducerii SARRM (senat, prim vice-pre?einte, secretar general, trezorier, comisia de cenzori).

Fiecare membru titular poate propune candidatura proprie sau a altui membru titular al Asocia?iei pentru a fi trecut în buletinul de vot pân? în data de 14.11.2016.

Cu profund respect,

Sergiu ?andru, dr. în med. Conf. Univ.
Pre?edinte SARRM

V? amintim drept de vot au to?i titulari SARRM.

Attachments