Ordinul MS „Cu privire la organizarea ciclului V al cursurilor CEEA” (2010)

MINISTERUL S?N?T??II AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN

Nr.96-p §10

12 iulie 2010 mun. Chi?in?u

Cu privire la organizarea ciclului V al cursurilor de
instruire ale Comitetului European pentru Educare în Anestezie (CEEA)

In conformitate cu Programul întrunirilor ?tiin?ifico-practice în anul 2010, buy în baza articolelor 195, 212, 213, 214 a Codului Muncii, Hot?rîrii Guvernului nr. 836 din 24.06.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la deta?area salaria?ilor întreprinderilor, institu?iilor ?i organiza?iilor din republica Moldova, în temeiul prevederilor punctului 8 al Regulamentului privind organizarea ?i func?ionarea Ministerului S?n?t??ii, aprobat prin Hot?rîrea Guvernului nr. 777 din 27 noiembrie 2010, emit urm?torul ordin:

  1. A organiza în perioada 2-4 septembrie curent, ciclul V al cursurilor de instruire ale Comitetului European pentru Educare în Anestezie (CEEA) în cadrul Centrului Na?ional ?tiin?ifico – Practic de Medicin? de Urgen??.
  2. Comitetul organizatoric (dl Sergiu ?andru, pre?edinte) va asigura organizarea ?i desf??urarea eficient? a instruirii în cauz?, în conformitate cu programul stabilit
  3. Conduc?torii institu?iilor medico-sanitare vor delega medicii anesteziologi -reanimatologi la instruirea în cauz?;
  4. Cheltuielile determinate de deplasarea persoanelor delegate vor fi achitate la locul de munc?.
  5. Controlul execut?rii prezentului ordin se atribuie dlui Nicolae Jelamschi, ?eful Direc?iei politici în managementul personalului medical.

Ministru
Vladimir HOTINEANU