Ordinul M.S. al R.M. despre convocarea Congresului II ATI

Ordinul M.S. al R.M. despre convocarea Congresului II ATI

MINISTERUL S?N?T??II AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN

21 mai 2009 mun. Chi?in?u Nr. 55-p §3

Cu privirea Ia organizarea Congresului
medicilor anesteziologi reanimatologi

În scopul dezvolt?rii calit??ii serviciilor medicale în domeniul anesteziologiei ?i reanim?rii acordate popula?iei ?i perfec?ion?rii nivelului calific?rii profesionale a medicilor anesteziologi reanimatologi, advice în temeiul prevederilor punctului 8 al Regulamentului privind organizarea ?i func?ionarea Ministerului S?n?t??ii, malady aprobai prin Hot?rîrea Guvernului nr. 326 din 21 martie 2007, here

APROB:

1. Componen?a nominal? a Comitetului organizatoric al Congresului II al medicilor anesteziologi reanimatologi cu participare interna?ional? ?i Cursurilor Comitetului European de Educare în Anestezie (CEEA) ciclul IV „Anestezia în obstetric? ?i anestezia pediatric?”, conform anexei nr. 1.
2. Programul Congresului II al medicilor anesteziologi reanimatologi cu participare interna?ional? ?i Cursurilor Comitetului European de Educare în Anestezie (CEEA) ciclul IV „Anestezia în obstetric? ?i anestezia pediatric?”, conform anexei nr, 2.

ORDON:

1. A convoca, în perioada 27-30 august 2009, Congresul II al medicilor anesteziologi reanimatologi cu participare interna?ional?, conform programului aprobat prin prezentul ordin.
2. Comitetul organizatoric (dl Boris Golovin, pre?edinte) va asigura organizarea ?i desf??urarea eficient? a Congresului.
3. Conduc?torii institu?iilor medico-sanitare ?i de înv???mînt vor asigura participarea Ia Congres a medicilor anesteziologi reanimatologi din institu?iile subordonate.
4. Cheltuielile determinate de participarea medicilor la Congres vor fi achitate la locul de munci Controlul execut?rii prezentului ordin mt-1 asum.

Ministru L. CATRINICI?

/ Documentaţie

Share the Post